Informacje Ogólne


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

Jest spółką prawa handlowego, powstałą w roku 1997 z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.

Świadczymy usługi z zakresu zarządzania i administrowania zasobami mieszkalnymi i użytkowymi na terenie miasta Żyrardów. Jesteśmy także zarządcą wspólnot mieszkaniowych na podstawie umów zawartych ze wspólnotami.

Nasi wykwalifikowani pracownicy dokładają wszelkich starań by należące do nas zasoby były w pełni sprawne i użyteczne.

Skład Zarządu Spółki:

Sylwester Topolski
Paweł Rzeszot

– Prezes Zarządu
– Członek Zarządu

Prokurent
Prokurent

– Iwona Pietrzak
– Joanna Leśniak

Skład Rady Nadzorczej:

Sylwester Osiński
Jerzy Słomiński
Bogusława Wardak
Danuta Maria Stec
Daniel Sawicki

– Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Sekretarz Rady Nadzorczej
– Członek Rady Nadzorczej
– Członek Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej

Adres

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
96–300 ŻYRARDÓW
ul. Armii Krajowej 5

Kontakt

tel.: +48 46 858 10 00
e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl

NIP: 838–000–04–17
Regon: 750087960
KRS: 0000100226
BDO: 000546054

Załatwianie spraw w Spółce

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. mieści się
przy ul. 1 Maja 58 w Żyrardowie

tel.: +48 46 855 05 45

e-mail: bok1@pgm.zyrardow.pl sprawy administracyjne
e-mail: bok2@pgm.zyrardow.pl sprawy finansowe

Zapraszamy naszych klientów od poniedziałku do piątku w godzinach:

Obsługa Finansowo-Rozliczeniowa
poniedziałek: 9:30 – 13:30
wtorek: 9:30 – 13:30
środa: 12:30 – 16:30
czwartek: 9:30 – 13:30
piątek: 9:30 – 13:30

Obsługa Administracyjna
poniedziałek: 9:00 – 15:00
wtorek: 9:00 – 15:00
środa: 10:30 – 16:30
czwartek: 9:00 – 15:00
piątek: 9:00 – 15:00

Szanowni Państwo

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych wirusem Sars – CoV – 2 wywołującym chorobę COVID – 19 oraz ze wzrostem zgonów, od 18 marca 2021 r. do odwołania pracownicy Spółki będą do Państwa dyspozycji wyłącznie pod telefonami oraz adresami e – mail. Numery telefonów i adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej www.pgm.zyrardow.pl, na tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych, na drzwiach biura Spółki przy ul. Armii Krajowej 5.

Zachęcamy do korzystania z adresów e-mail poszczególnych działów:

  1. Dział Administracji – da@pgm.zyrardow.pl
  2. Dział Techniczny, Inwestycji i Remontów – dtir@pgm.zyrardow.pl
  3. Dział Obsługi Czynszowo Rozliczeniowej – docr@pgm.zyrardow.pl
  4. Dział Windykacyjny – dw@pgm.zyrardow.pl

oraz z formularza kontaktowego ze strony internetowej Spółki: http://pgm.zyrardow.pl/kontakt/

Korespondencję prosimy wrzucać do skrzynki umieszczonej na drzwiach biura Spółki.

Wnioski na dodatki mieszkaniowe
prosimy wrzucać do skrzynki umieszczonej na drzwiach biura Spółki przy
ul. Armii Krajowej 5. Prosimy na nich wpisać aktualny numer telefonu. Oddzwonimy w jaki sposób wniosek zostanie do Państwa dostarczony.

Zapotrzebowanie na książeczki opłat za lokalprosimy zamawiać telefonicznie i poprzez adres e-mail działu:

  1. lokale gminne – tel. 46 858 10 27,
  2. lokale własnościowe – tel. 46 858 10 19, 46 858 10 26

docr@pgm.zyrardow.pl – indywidualnie ustalimy sposób dostarczenia.

Bezpośredni kontakt możliwy tylko po telefonicznym ustaleniu dnia i godziny spotkania, w przypadku:

  1. zawarcia umowy najmu lokalu,
  2. wydawania kluczy do lokali potencjalnym najemcom,
  3. koniecznych spotkań z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych,
  4. odpracowania zadłużenia, podpisania kart dłużnika

TELEFONY AWARYJNE:

Instalacji sanitarnej: 601 205 070; 607 446 606.
Instalacji elektrycznej: 509 456 037
Eksploatacji sieci i węzłów c.o.:
Osiedla – Józefa Mireckiego, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Moniuszki: 46 856 31 78, 601 375 881
Osiedla – centrum stare i nowe, Stefana Żeromskiego: 46 855 17 98, 605 299 880

ZGŁOSZENIA DO GODZ. 15ºº:

Kierownik Działu Technicznego, Inwestycji i Remontów: 882 357 677
Awarie hydrauliczne: 502 505 878.
Awarie elektryczne, budowlane, stolarskie, ślusarskie, kominiarskie, dachy: 503 199 973.

Struktura majątkowa

Dane wspólników:
Gmina Miasto Żyrardów – udziały o łącznej wartości : 7.002.000 PLN

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Akt założycielski

Akt założycielski Spółki

Deklaracja dostępności

PGM Żyrardów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.pgm.zyrardow.pl.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Trzeszczkowska,
i.trzeszczkowska@pgm.zyrardow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 858 10 16.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Spółki, ul. Armii Krajowej 5, Żyrardów:

Do siedziby Spółki od strony ul. Armii Krajowej 5 prowdzi wejście główne na poziomie doprowadzającego chodnika. Drzwi dwuskrzydłowe, za drzwiami wejście na parter po schodach – 9 stopni.

Drugie wejście od strony ul. Armii Krajowej 5 drugie wejście na poziomie niższym od doprowadzającego chodnika, zejście po 9 stopniach.

Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Punkt Obsługi Mieszkańca, 1 Maja 58, Żyrardów:

Wejście do lokalu od strony ul. 1 Maja, na poziomie doprowadzającego chodnika. Drzwi przeszklone, powiększone.

Budynek siedziby Spółki, ze wzgledu na swój zabytkowy charakter oraz ze względów technicznych nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynkach nie ma pętli indykcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Można wejść z psem asystującym.

Jednostka nie posiada tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia  dostępności podmiotu publicznego – stan na dzień 01.01.2021 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnił

SAFTEX Grzegorz Gazda
e-mail: saftex@saftex.pl